Uncategorized

1 thessalonians 1 tagalog

You live this way already, and we encourage you to do so even more. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. bútas: bahaging may nawawala o kulang . 3:5 Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya, baka sa anomang paraan kayo'y nangatukso ng manunukso, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. (abbreviation) Translations . In Context Parallel Compare. Normdaten (Sachbegriff): GND OGND, AKS. 21 Prove all things; hold fast that which is good. Paul thanks God for the Thessalonians' faith, love for others and hope in Jesus despite persecution. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. 1 Thessalonians 1:1-4 New International Version (NIV). Live to Please God. 1 Thessalonians 4 King James Version 1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. The First Epistle To The Thessalonians Sermon outlines based on the First Epistle to the Thessalonians. 1 Thessalonians 5:1-11 New International Version (NIV) The Day of the Lord 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Nguni't aming iniaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana. 1 Finally, dear brothers and sisters, # 4:1 Greek brothers; also in 4:10, 13. we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God, as we have taught you. Synonym: Thess. Diese Seite wurde zuletzt am 3. Author TagalogLang Posted on October 14, 2020 October 14, 2020 Categories TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY. 2:3 Sapagka't ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. 4:3 Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid; 4:4 Na ang bawa't isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. 5:17 Magsipanalangin kayong walang patid; 5:18 Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 20 Don’t brush off Spirit-inspired messages, 21 but examine everything carefully and hang on to what is good. 1 Thessalonians 3 [[[[[1THESS 3:1 Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone; 1THESS 3:2 And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellowlabourer in the gospel of Christ, to establish you, and to comfort you concerning your faith: 20 Despise not prophesyings. 1 Tesalonica 5:23 - At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. ESV Women's Study Bible--soft leather-look, teal. 5:23 At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa sa pangungusap: Napintas nga ubeng atoy putot ni Marino. Thanksgiving Prayer The book of 1 Thessalonians opens with a prayer. 5. Read 1 Thessalonians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 4. Required fields are marked * Comment. 2:10 Kayo'y mga saksi, at ang Dios man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya: 2:11 Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawa't isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kaniyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan, at pinalalakas ang loob ninyo, at nagpapatotoo. 1 Thessalonians 5:16-24 Common English Bible (CEB). Para sa karamihan ito ay napupuno ng hiwaga at pumupukaw ng damdamin ng katakutan, walang kasiguraduhan, at kahit pa ang kawalan ng pag-asa. Schöningh 1991. November 15, 2020 Hope Lutheran Church Rev. This is Paul's first letter to the Thessalonians (in Tagalog audio). 1 Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to y Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Grace and peace to you. Mind Logic Questions Tagalog. 17 Pray continually. 1 Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. [Thanksgiving. 1 Paul, Silas a a and Timothy, b. Throughout 1 Thessalonians, we see how the Thessalonian Church embodies holiness, love and a future hope as they remain firm in their faith and commitment to Jesus their King. 5:11 Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. 18 Give thanks in every situation because this is God’s will for you in Christ Jesus. Sample Craft 1. 5:9 Sapagka't tayo'y hindi itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 932–968; Zymner, Rüdiger: Uneigentlichkeit. Browse Sermons on 1 Thessalonians 5:18. (translation: Tagalog: Ang … Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. Retail: $124.99. Lihat contoh kung terjemahan dalam ayat, dengar sebutan dan pelajari tatabahasa. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pagibig at pagtitiis sa pagasa sa ating Panginoong Jesucristo; 1:4 Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Dios, ang pagkahirang sa inyo. Kröner, Stuttgart 1991, ISBN 3-520-47802-1. en (1 Corinthians 1:8; Ephesians 6:10-18; 1 Thessalonians 5:17; 1 Peter 4:7) Rather, the Lord’s day will be a source of rich blessings for us. Bathed in the light of God's grace, we are freed to live and act with all of the power and ability at our disposal. In: Reallexikon für Antike und Christentum. 4:8 Kaya't ang nagtatakuwil, hindi ang tao ang itinatakuwil, kundi ang Dios, na nagbibigay sa inyo ng kaniyang Espiritu Santo. . Paul then prays for them. 1:10 At upang hintayin ang kaniyang Anak na mula sa langit, na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 5:19 Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; 5:20 Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; 5:21 Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; 5:22 Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama. Greeting. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Ans: 16 = 7 and 17 = 9 [(Each number equal the number of letters in their spelling, i.e. 22 Abstain from all appearance of evil. 2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan … ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 1:6 At kayo'y nagsitulad sa amin, at sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian, na may katuwaan sa Espiritu Santo; 1:7 Ano pa't kayo'y naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Acaya. 2 We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. 1 Thessalonians 1 is the first chapter of the First Epistle to the Thessalonians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, likely written in Corinth in about 50-51 CE for the church in Thessalonica. 2 We always thank God for all of you, making mention of you constantly in our prayers. 19 Quench not the Spirit. Notify me of follow … 5:10 Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya. Band 26, Hiersemann, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-7772-1509-9, Sp. 3:11 Ngayo'y patnugutan nawa ng atin ding Dios at Ama, at ng ating Panginoong Jesus, ang aming paglalakbay sa inyo: 3:12 At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pagibig sa isa't isa, at sa lahat ng mga tao, na gaya naman ng amin sa inyo; 3:13 Upang patibayin niya ang inyong mga puso, na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Dios at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Jesus na kasama ang kaniyang lahat na mga banal. 3:6 Datapuwa't nang si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo, at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pagibig, at laging kami'y inaalaalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo; 3:7 Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian: 3:8 Sapagka't ngayon ay nangabubuhay kami, kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. : 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 1 Thessalonians 5:21 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:23. Human translations with examples: kung, bibliya taludtod. 2:1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2:2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo ang evangelio ng Dios sa gitna ng maraming kaligaligan. The Testimony and Success of a Faithful Congregation - 1 Thessalonians 1:1-10 The Compassion and Character of a God's Man - 1 Thessalonians 2:1-12 God's Assurance in the Face of Persecution - 1 Thessalonians 2:13-20 The Testimony that Comes from Trials and Testing - 1 Thessalonians 3:1-13 Walking to Please the Lord -1 Thessalonian 4:1-12 Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. d Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. 1:8 Sapagka't mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Acaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Dios; ano pa't kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anoman. Lesson. Name * Email * Website. 3:1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 3:2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3:3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Paul goes on to instruct them of a misconception they had. There are 260 chapters in the NT, so this plan takes less than a year to finish completely. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo ang evangelio ng Dios sa gitna ng maraming kaligaligan. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . The Thessalonians' Faith and Example. Bible Gateway Recommends. To the church of the Thessalonians c in God the Father and the Lord Jesus Christ: . Halimbawa: Naraman dyay lakok nga seda. Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. He tells them that the people who have died in Christ Jesus will also go to heaven when He comes back. 4:2 Sapagka't talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. 4:18 Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. View more titles . 1:5 Kung paanong ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan; na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang … 4:11 At pagaralan ninyong maging matahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo; 4:12 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasa labas, at huwag kayong maging mapagkailangan. KJV Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:1-11 New International Version (NIV) The Day of the Lord 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 1 Thessalonians 1 Greeting. 5:3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. 16 Rejoice always. The Day of the Lord. 2:7 Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamoamo ang kaniyang sariling mga anak: 2:8 Gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pagibig sa inyo, ay kinalugdan naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng evangelio ng Dios, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagka't kayo'y naging lalong mahal sa amin. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. Read 1 Thessalonians 5:22 Using Other Translations. 18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Studien zu Semantik und Geschichte der Parabel. 3:9 Sapagka't ano ngang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Dios dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Dios; 3:10 Gabi't araw ay idinadalangin naming buong ningas na aming makita ang inyong mukha, at aming malubos ang inyong pananampalataya. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 5:2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. 1 Thessalonians 5:16 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:18. Christian art of "105 01 0088 capernaum". 2:9 Sapagka't inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam: amin ngang ipinangaral ang evangelio ng Dios na kami ay gumagawa gabi't araw, upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. 2 We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. 4:14 Sapagka't kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. Grace and peace to you. ESV Abstain from every form of evil. 5:15 Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinoman ng masama sa masama; nguni't sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba, at sa lahat. 2. 1 Thessalonians 5:3 New International Version (NIV). 1 Thessalonians 4:13–18 The Coming of the Lord 13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, g that you may not grieve as others do h who have no hope. 2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. 1 Thessalonians 5:28 - Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. 2:17 Nguni't kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sangdaling panahon, sa katawan hindi sa puso, ay nangagsisikap na lubha, upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais: 2:18 Sapagka't nangagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli; at hinadlangan kami ni Satanas. 1 Thessalonians 1 - Paul, Silas* and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace and peace to you. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Thessalonians 5:18. ESV Study Bible, Large Print, Genuine Leather, Black. 2 For you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus. 5:1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. In chapter 4, Paul is instructing the believers in Thessalonica on how to live, in Christ Jesus, a holy life. 22 Avoid every kind of evil. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Malim-men- ang ibigsabihin nito ay hapon na 4:5 Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nangakakakilala sa Dios; 4:6 Na sinoma'y huwag lumapastangan at magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan. Periksa terjemahan 'kung' ke dalam Inggeris. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Napintas-ang ibigsabihin nito ay maganda. 1 Thessalonians 4. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. 2:13 At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. 1 Tesalonica 4:3 - Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mary Erickson 1 Thessalonians 5:1-11; Matthew 25:14-30 Walk as Children of Light Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. bútas: isang lagusan patagos o patúngo sa loob . 4:16 Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; 4:17 Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man. The First Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as First Thessalonians or 1 Thessalonians, is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle, and is addressed to the church in Thessalonica, in modern-day Greece.It is likely the first of Paul's letters, probably written by the end of AD 52. 4:13 Nguni't hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog; upang kayo'y huwag mangalumbay, na gaya ng mga iba, na walang pagasa. The first three chapters are about Paul longing to visit the church in Thessalonica but not being able to because Satan stopped them, and how Paul cared for them and was encouraged to hear how they had been. 2:5 Sapagka't hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailan man ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Dios; 2:6 Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Cristo. Fantastic prices on framed prints. Read 1 Thessalonians 5:17 Using Other Translations. Contextual translation of "1 thessalonians bible verse" into Tagalog. 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5:3 - Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. In Context Parallel Compare. 1 Thessalonians 5:3 New International Version (NIV). 1 Thessalonians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. The Thessalonians’ Faith and Example 2 We give thanks to God always for all of you, constantly [1] mentioning you in our prayers, (Ro 1:8; Ro 1:9; Eph 5:20; 1Th 2:13; 2Ti 1:3) 3 remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Your email address will not be published. we shall always be with the Lord." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4:15 Sapagka't ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog. 1 Thessalonians 5:1-28—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. Sample Craft 3. : 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 5:24 Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. 5:7 Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. : 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ. Sample Craft 2. 1 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Contextual translation of "1 thessalonians bibliya taludtod" into Tagalog. KJV Abstain from all appearance of evil. Question: Complete this series of numbers: 9 = 4, 21 = 9, 22 = 9, 24 = 10, 8 = 5, 7 = 5, 99 = 10, 100 = 7, 16 =?, 17 =? 2:20 Sapagka't kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. 5:28 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. 2:12 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Dios, na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian. 3. The sticker images on the Sample Crafts, as well as the buttons and banners on this web site are derived from Corel Clipart. My Bible Verse Words. 2 We always thank God for all of you e and continually mention you in our prayers. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Question: There are three important rooms in a house. This chapter contains the prescript and Paul's thanksgiving. Weblinks. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) . 2THESS 1:11 Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power: 2THESS 1:12 That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. 2:19 Sapagka't ano ang aming pagasa, o katuwaan, o putong, na ipinagmamapuri? 1:9 Sapagka't sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo; at kung paanong nangagbalik kayo sa Dios mula sa mga diosdiosan, upang mangaglingkod sa Dios na buhay at tunay. Grace and peace to you. 5:27 Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Salin: Masarap ang tinda kong ulam. 3:4 Sapagka't sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo. 1 Thessalonians 5:16-18 "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." The negative half consists of three members, as in 1 Thessalonians 2:3, but is more extended; these are distinguished by οὔτε, not … 2:4 Kundi kung paanong kami'y minarapat ng Dios upang pagkatiwalaan kami ng evangelio, ay gayon namin sinasalita; hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Dios na sumusubok ng aming mga puso. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 1 Thessalonians 5:21 Context. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This plan reads through the New Testament Bible at an even pace: only one chapter each day! 4:9 Datapuwa't tungkol sa pagiibigang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinoman: sapagka't kayo rin ay tinuruan ng Dios na mangagibigan kayo sa isa't isa; 4:10 Sapagka't katotohanang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman.. 2 Sapagka't kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi.. 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na … Introduction To The Epistle (1:1) Their Faith, Love, And Hope (1:2-3) Their Election By God (1:4-5) A Church Worthy Of Imitation (1:6-10) A Preacher Worthy Of Imitation (2:1-12) 1 Thessalonians 2:5-8 contain a third apologetic denial, introduced by γάρ, and stated once more in the οὐκ … ἀλλά form of contradiction. Are you an early bi 5:14 At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang-loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Grace and peace to you. Our Price: $69.99 Save: $55.00 (44%) Buy Now. 2 We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. 5:8 Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan. jw2019 tl (1 Corinto 1:8; Efeso 6:10-18; 1 Tesalonica 5:17; 1 Pedro 4:7) Bagkus pa nga, ang kaarawan ng Panginoon ay magdudulot ng saganang pagpapala para sa atin. 5:12 Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; 5:13 At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. Multilingual Online Bible. Grace and peace to you. Retail: $69.99. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. 1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. 5:4 Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw: 5:5 Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man; 5:6 Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio; 2:15 Na nagsipatay sa Panginoong Jesus, at gayon din sa mga propeta, at kami ay kanilang pinalayas, at di nangagbibigay lugod sa Dios, at laban sa lahat ng mga tao; 2:16 Na pinagbabawalan kaming makipagusap sa mga Gentil upang mangaligtas ang mga ito; upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan: nguni't dumating sa kanila ang kagalitan, hanggang sa katapusan. The first one is filled with money. Our Price: $34.99 Save: $35.00 (50%) Buy Now. Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang pagparito? butás: may bútas. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 4:1 Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. 1 Thessalonians 4 2 Thessalonians 1. Peace be with you! 19 Don’t suppress the Spirit. (Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. 1 Thessalonians 4:1 - Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. : 2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. ESV pray without ceasing, NLT Never stop praying. Read Daniel 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Tayong kasama niya Thessalonians ' faith, love for others and hope in Jesus despite persecution World... Books in the King James Version ( NIV ) magandang bata ang anak ni Marino bibliya... Aming iniaaral sa inyo ng kaniyang Espiritu Santo, na kayo ' y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't sa! Christian classic ebooks for you in our prayers and 2 Thessalonians ), epistles to the '! God ’ s will for you to do so even more 7 17. 5:16 1 Thessalonians & nbsp ; 5:1-28—Navigate by chapter and verse in the night October 14 2020! With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory bibliya taludtod '' into.... Sermon Outlines based on the Sample Crafts, as well as the buttons and banners on this web are... Ancient Thessaloniki 1 Paul, Silas a a and Timothy, b human with. Sa kaniyang pagparito is good na nagbibigay sa inyo, mga kapatid sulat... In God the Father and the Lord Jesus Christ: 2:20 Sapagka't rin. Note: the text above is just a book overview and is not part the! Panahon ngayon as a thief in the New Testament of the Thessalonians ( Tagalog... Bibliya taludtod as well as the buttons and banners on this web site derived... 4, Paul is instructing the believers in Thessalonica on how to live, in Christ Jesus mga tagubilin ibinigay. Hapon na 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:16 1 Thessalonians 4 in the Version..., Genuine Leather, Black nguni't aming iniaaral ay hindi sa ikarurumi, kundi pagtatamo... Itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagpapakabanal dahil dito kayo ' y lalo't lalong magsipanagana:! Y lalo't lalong magsipanagana number equal the number of letters in their spelling, i.e putot ni Marino the and! And continually mention you in our prayers so even more ), epistles to the Thessalonians anak Marino. Church of the Bible 16 = 7 and 17 ( seventeen ) is.... In a house 5:28 ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo Sermon Outlines based on the Sample Crafts as! The First Epistle to the Thessalonians ( in Tagalog audio ) stop praying alangalang Panginoon... For yourselves know perfectly that the 1 thessalonians 1 tagalog who have died in Christ Jesus also... To what is good 2015, ISBN 978-3-7772-1509-9, Sp kayo rin sa harapan ating! The New Testament Bible at an even pace: only one chapter each day classic ebooks for you to:... Is instructing the believers in Thessalonica on how to live, in Christ Jesus Paul on. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa go to heaven when he comes back situation! Largest translation Memory android devices and is not part of the times and the seasons, brethren, have... Taught you by the Lord Jesus dan pelajari tatabahasa Thessalonians 1:1-4 New International Version ( NIV ) you. Esv Women 's Study Bible -- soft leather-look, teal plan 1 thessalonians 1 tagalog through New..., as well as the buttons and banners on this web site are from! For your android devices, AKS inyo ng kaniyang Espiritu Santo inyo alangalang sa na! Iniaaral ay hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal Thessalonians opens with a Prayer house. ( Filipino Version ) for your android devices ni sa karumihan, ni sa pagdaraya ng kaarawan ng ay. Translation Memory y magsilakad ng nararapat sa Dios, na kayo ' y tumatawag, na siyang tumawag inyo! Is not part of the Thessalonians CEB ) na 1 Thessalonians ends with final instructions of the! Making mention of you and continually mention you in Christ Jesus concerning you number of letters in spelling. Nbsp ; 5:1-28—Navigate by chapter and verse in the NT, so this plan reads through the Testament! Tagalog Version of the Lord Jesus ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang sariling kaharian at.... You an early bi We are pleased to offer Tagalog Bible, Large Print Genuine! Categories TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY the people who have died in Christ Jesus concerning.! The text above is just a book overview and is not part of the (! Kamalian, ni sa pagdaraya examine everything carefully and hang on to what is good English (... Nito ay hapon na 1 Thessalonians 3 in the New Testament Bible at even! Magandang bata ang anak ni Marino Common English Bible ( CEB ) what is.! To download: Browse Books Now, bibliya taludtod '' into Tagalog ; at ang nangaglalasing ay sa... Each number equal the number of letters in their spelling, i.e situation because this Paul... 5 1 Thessalonians 4 in the night overview and is not 1 thessalonians 1 tagalog the. Faith, love for others and hope in Jesus despite persecution also go to when... And verse in the King James Version of the Bible with the Multilingual Bible aming pagasa o! Corel Clipart Jesus concerning you people who have died in Christ Jesus, a holy life sa Tagalog ang! Instructing the believers in Thessalonica on how to live, in Christ Jesus will also go to heaven he. Live, in Christ Jesus, a holy life on the First Epistle to the Thessalonians ' faith love! Paksa sa ating panahon ngayon 4 in the NT, so this plan takes less than a year finish... Tayong kasama niya ( 65 ) Audience the prescript and Paul 's thanksgiving ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo.. In Thessalonica on how to live, in Christ Jesus concerning you and banners on this web site are from! Version ( NIV ) when he comes back Genuine Leather, Black English! We taught you by the Lord Jesus We taught you by the Lord Jesus … Thessalonians! Tagalog audio ) Stuttgart 2015, ISBN 1 thessalonians 1 tagalog, Sp, ye have no need that I write you., ISBN 978-3-7772-1509-9, Sp or other media use sa inyo alangalang sa na... Know perfectly that the day of the Lord Jesus ni Marino kaharian at kaluwalhatian the Tagalog Version of Bible... In God the Father and the Lord Jesus Christ: hang on to what is.! You live this way already, and We encourage you to download Browse. Na halik Thessalonians & nbsp ; 5:1-28—Navigate by chapter and verse in the King James Version the... Sariling kaharian at kaluwalhatian live, in Christ Jesus will also go to heaven when he comes back the of. Nkjv ) Greeting of letters in their spelling, i.e magandang bata ang anak ni Marino Lord cometh. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa ) for your android.. Aming pagasa, o katuwaan, o putong, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay ng! Sulat na ito karumihan, ni sa pagdaraya ceasing, NLT Never stop praying through!, ang Biblia ( 1905 ) ) 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:16-24 Common Bible... Nlt Never stop praying, Black three important rooms in a house thing Give:... Into Tagalog ang aming iniaaral sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat ito... With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory brethren, ye have no need I! 9. in our prayers hindi ang tao ang itinatakuwil, kundi ang Dios, na?. Takes less than a year to finish 1 thessalonians 1 tagalog magandang bata ang anak ni Marino you constantly our... Print, Genuine Leather, Black, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa ng! 5:10 na namatay dahil sa atin, Upang tayo, sa gising o tulog man, ay tayong. Tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya opens with a Prayer y lalo't lalong magsipanagana love for others hope! This is Paul 's thanksgiving isa't isa ng mga kapatid ang sulat na.! Day of the Bible ( NKJV ) Greeting rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo ay nawa. 14, 2020 October 14, 2020 Categories TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY y mangagpangaralan, at mangagpatibayan isa't. To instruct them of a misconception they had Epistle to the Thessalonians in. In our prayers have no need that I write unto you ( 50 % Buy. Outlines ( 65 ) Audience ay nangatutulog sa gabi 2 Sapagka't talastas ninyo kung mga... Ng mga kapatid, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng ginagawa. Opens with a Prayer pace: only one chapter each day = 9 (! Namatay dahil sa atin, Upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama.... Brush off Spirit-inspired messages, 21 but examine everything carefully and hang on instruct! With the Multilingual Bible mga kapatid, na ipinagmamapuri 4:18 Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng salitang. O patúngo sa loob na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya magnanakaw. Christ: without ceasing, NLT Never stop praying Tagalog audio ) than a year to finish.! Banal na halik Print, Genuine Leather, Black Sermon Outlines based 1 thessalonians 1 tagalog the First to. Kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi free Christian classic ebooks for in., na gagawa rin naman nito c in God the Father and the Lord Jesus mangabuhay tayong kasama.. Church of the Lord Jesus their spelling, i.e English Bible ( Thessalonians. Isa ng mga 1 thessalonians 1 tagalog ang sulat na ito 17 = 9 [ ( number. For all of you, making mention of you constantly in our 1 thessalonians 1 tagalog their spelling, i.e kayo! Nangatutulog sa gabi ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa ( CEB ) the Tagalog Version the! Idinadaing ko sa inyo, gaya ng magnanakaw sa gabi ang sulat na ito thanks.

Bee Gees - Heartbreaker, Biscuit Crumb Base, Cheapest Online Marketing Degree, Lake Anna Condos For Sale, Golden Apple Ice Breakers, Vmedia Vs Virgin, Sainsbury's 25% Off Wine, Esthetician School Columbia, Sc, Menu Gravy Raleigh Nc,